BlacK.CHI

a.k.a. 勇気チアノ

[ Chiano Yuuki ]

bkstd.10@gmail.com

Twitter : @BKCHi__StudioDiscord : BK.CHI#9101Instagram : @bkchi_stdFuraffinity : kch9059